Co jsou dětské skupiny?

www.dsmpsv.cz/cs/pro-rodice/co-je-detska-skupina

Podmínky přijetí dítěte do dětské skupiny:

Do Dětské skupiny Hvězdička přijímáme na základě žádosti o přijetí a výběru děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

U cílové skupiny tj. alespoň jeden z rodičů dětí, musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce následovně:

 

 rodič splňuje jedno z následujících kritérií:

  • je zaměstnán - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (PS, DPČ, DPP)
  • vykonává podnikatelskou činnost - potvrzení ČSSZ
  • je nezaměstnaný - potvrzení úřadu práce o evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání
  • je zapojen v procesu vzdělávání či rekvalifikace - potvrzení o studiu, potvrzení o účasti (a úspěšném ukončení) na rekvalifikačním kurzu, který je akreditovaný v ČR nebo EU 

Kritéria výběru rodičů s dětmi

Provozovatel služby péče o dítě postupuje při výběru cílové skupiny tak, aby byl zachován transparentní, nediskriminační a rovný přístup.
Cílovou skupinou v projektu Dětská skupina Rodina v Kolíně z.s. jsou rodiče, resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti.
Výběr dětí do Dětské skupiny Hvězdička se řídí Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Specifickými podmínkami výzvy č. 132, které vymezují cílovou skupinu a formy jejího prokazování.