RODINA V KOLÍNĚ, z.s. O NÁS DĚTSKÁ SKUPINA MIKROJESLE KEMP 2021 PRÁDELNA KONTAKT
MIKROJESLE
20 března, 2021, Andrea Zápotočná Žádné komentáře

Náš projekt Mikrojeslí podpořený ESF OP Zaměstnanost končí k 30.6.2022!
Pokud máte i nadále zájem o naše služby, provozujeme Dětskou skupinu Hvězdička.

Projekt Podpora péče o děti v mikrojeslích v Kolíně;
Termín realizace projektu: 01.9.2019 – 30.06.2022;
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16-069/0011194;
Realizátor projektu: Rodina v Kolíně z.s., Kolín II, Fügnerova 446 IČ 270 37 282, DIČ CZ27037282
(Projekt navazuje na projekt ukončený k 30.8.2019 – Pilotní ověření péče o děti v mikrojeslích v Kolíně CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003648 Mikrojesle Hvězdička)

Fügnerova 446, 280 02 Kolín II

Mikrojesle Hvězdička provozujeme v rodinném domě, v bytě hlavní chůvy.

K domu náleží i dvůr a veliká zahrada.

Kapacita zařízení jsou 4 děti.

Co jsou mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby. Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti. (viz https://mikrojesle.mpsv.cz/index.php/co-jsou-to-mikrojesle/

Podmínky přijetí dítěte do mikrojeslí

Do mikrojeslí přijímáme na základě žádosti o přijetí a výběru děti ve věku 6 měsíců až 4 roky.

Kapacita zařízení jsou 4 děti v jednom okamžiku.

U cílové skupiny (tj. rodiče dětí, resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

Provozovatel služby péče o dítě postupuje při výběru cílové skupiny tak, aby byl zachován transparentní, nediskriminační a rovný přístup.

Cílovou skupinou v projektu „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích“ jsou rodiče, resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti. Výběr dětí do mikrojeslí se řídí Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Specifickými podmínkami výzvy č. 126 a 127, které vymezují cílovou skupinu a formy jejího prokazování.