RODINA V KOLÍNĚ, z.s. O NÁS DĚTSKÁ SKUPINA MIKROJESLE KEMP 2021 PRÁDELNA KONTAKT
PRÁDELNA RODINA
1 listopadu, 2019, Andrea Zápotočná Žádné komentáře

Služby:

Adresa provozovny:

Smetanova 764
Kolín 280 02

Otevírací doba:

Pondělí – pátek vlastní dovoz prádla do naší prádelny možný pouze po předchozí telefonické domluvě. Volat můžete na čísla +420732183578 a +420728568690.

Kontakt pro objednávky:

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 732 183 578, +420 728 568 690

Naše ceny

Ceník pro domácnosti a soukromé osoby – jednorázová služba

Praní vč. sušení, žehlení/mandlování pračka na 8 kg250 Kč
Praní vč. sušení, žehlení/mandlování pračka na 12 kg300 Kč
Praní košil 1 ks, vč. žehlení45 Kč
Žehlení košil 1 ks25 Kč
Žehlení ostatního prádla 1 kg55 Kč
Mandlování 1 kg45 Kč
Drobné opravy oděvůdle domluvy
Svoz a rozvoz prádla po Kolínězdarma
Svoz a rozvoz prádla mimo Kolín10 Kč/km

Ceny jsou vč. DPH
Pro vesnice v okresu Kolín nabízíme rozvoz zdarma u zakázek alespoň na 3 pračky (může být i od více zákazníků)!
Každý zákazník má „svoji“ pračku.
Donesené prádlo musí mít alespoň 2 kg do jedné pračky – pratelné na stejnou teplotu, stálobarevné.
Upozorňujeme, že objemnější věci se nemusí vejít do jedné pračky (například těžké zatemňovací závěsy, peřiny, polštáře, atd.) a bude účtována cena za více praček.
Při rozvozu mimo Kolín je domluva možná v případě většího množství prádla.
Nakropené prádlo nepříjmáme.
Vámi vyprané prádlo, určené pouze k vymandlování/žehlení, prosíme, pečlivě připravte. Prádlo by mělo být čisté, rozepnuté knoflíky, rozvázané vazačky.
Košile k praní příjmáme od 5 kusů do jedné pračky – pratelné na stejnou teplotu, tmavé, světlé, barevné…

Obchodní podmínky

Platební podmínky:
* na základě vystavené faktury bezhotovostně převodem na účet
* při platbě zakázky v maximální hodnotě 2 000,- Kč lze platit v hotovosti při převzetí prádla

Reklamace:
Prádlo dodavatel roztřídí do pracího cyklu, žehlení a mandlování dle symbolů na štítku.
Pokud štítek na prádle chybí, případně jsou symboly nečitelné, dodavatel negarantuje kvalitu zakázky.
Prádelna nenese žádnou odpovědnost za vady na prádle (skvrny, natržení či jiné porušení celistvosti).
Na dražší jednotlivé kusy prádla (v hodnotě nad 2 000 Kč) je zákazník povinen prádelnu upozornit.
Prádelna si vyhrazuje právo odmítnutí zakázky.

Zákazník je povinen při převzetí hotové zakázky překontrolovat stav prádla (kvalitu hotové zakázky). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Sociální podnikání

Rodina v Kolíně z.s., Sociální podnik Prádelna Rodina, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0012999
se hlásí k principům sociálního podnikání, řídí se jimi a naplňuje je
Vytvořili jsme integrační sociální podnik jako nově zřízenou živnost existujícího subjektu Rodina v Kolíně z.s.
Náš Sociální podnik prádelna Rodina je v provozu od února 2020. Vznik a provoz je možný díky poskytnutí finanční podpory EU.
Cíle Sociálního podniku prádelna Rodina:
1. Založení a rozvoj integračního sociálního podniku, který poskytuje v regionu Kolína prádelenské služby a vytváří pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby na trhu práce
2. Zajistit prosperitu a konkurenceschopnost uzavíráním smluv s regionálními obchodními partnery.
3. Vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa pro 5 osob s prokazatelnou kumulací znevýhodnění na trhu práce (dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní stav, nízká kvalifikace, osoby po výkonu trestu).
4. Poskytovat zaměstnancům  psychosociální podporu prostřednictvím služeb kvalifikovaného mentora dle typu znevýhodnění v rozsahu min. 40 hod. v 1. roku od nástupu do zaměstnání.
5. Podporovat osobnostní rozvoj zaměstnanců formou vzdělávacích kurzů a zlepšujeme tím předpoklady pro další uplatnění na trhu práce prostřednictvím vzdělávacích aktivit v rozsahu min. 20 hod./ročně na zaměstnance. 

 Sociální podnik je financován z Evropských fondů.
Nově zřízená živnost splňuje všechny charakteristiky a kvantifikované principy sociálního podnikání, tj. 30% podíl tržeb na celkových výnosech za nově zřízenou živnost a 30% podíl zaměstnanců z cílové skupiny ze všech zaměstnanců nové živnosti.
1. Společensky prospěšný cíl:
Projekt sociálního podniku vytváří pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podporuje jejich sociální integraci. Výnosy z podnikatelské činnosti žadatele jsou používány na podporu a další rozvoj sociálního podniku.
2. Sociální prospěch:
Cílovou skupinou projektu jsou různé kategorie znevýhodněných osob na trhu práce.
a) Integrace osob ze znevýhodněných skupin: V sociálním podniku v rámci podnikatelské činnosti prádelny jsou pracovní místa obsazena osobami se znevýhodněným postavením na trhu práce. Podíl znevýhodněných osob na celkovém počtu zaměstnanců organizace tvoří více než 30 %. Zaměstnancům se znevýhodněním je poskytována zvýšená míra pracovní a psychosociální podpory v období adaptace a následně dle individuálních potřeb. Nabízíme částečné úvazky a flexibilní pracovní dobu. Pracovní podmínky jsou uzpůsobeny zdravotním, rodinným potřebám zaměstnanců. Pro zaměstnance vytváříme klidnou pracovní atmosféru a podporujeme týmového ducha v organizaci.
b) Demokratická struktura řízení podniku: Na pravidelných poradách mají zaměstnanci možnost vyjádřit se k chodu prádelny a podávat zlepšující návrhy.
3. Ekonomický prospěch:
Min. 51 % případného zisku z činnosti sociálního podniku bude reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho společensky prospěšných cílů. Sociální podnik bude zajišťovat hospodářsky činnost hlavní, a tím lépe naplňovat účel neziskové organizace a snižovat závislost na dotacích a jiných externích zdrojích. Informace o využití zisku bude veřejně dostupná formou účetní závěrky a přílohy k ní zveřejněné. Rodina v Kolíně z.s. není závislá v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Tržby z prodeje služeb prádelny budou tvořit min. 30 % z celkových výnosů nové podnikatelské aktivity.
4. Místní prospěch:
Sociální podnik Prádelna Rodina svoji činnost provozuje ve městě Kolín. Přednostně uspokojujeme potřeby místní komunity a místní poptávky. Nabízíme služby cenově i místně dostupné pro místní podnikatele a organizace. Při zachování pravidel hospodářské soutěže a nediskriminace v pracovněprávních vztazích zaměstnáváme především místní obyvatele.
Využíváme služeb a nabídek od místních dodavatelů.
5. Zásady environmentálního podnikání
Sociální podnik Prádelna Rodina používá ekologické prádelenské technologie s vysokou účinností a energetickou úsporností. Pořídili jsme pračky s recyklací vody v procesu praní. U sušiček využíváme tepelné čerpadlo s nízkou spotřebou elektrické energie. Používáme ekologické prací prostředky. Ke svozu a rozvozu zakázek využíváme automobil s nízkou spotřebou pohonných hmot. Svoz a rozvoz zakázek plánujeme efektivně tak, aby nedocházelo k zbytečnému provozu automobilu. Eliminujeme používání jednorázových obalů na prádlo.
6. Spolupráce s místními aktéry

O naši činnosti informuje ředitelka i pracovníky města Kolína.

Tým

Andrea Zápotočná

Statutární zástupce

+420 736 470 910

Michal Kornuc

Vedoucí provozu, Řidič

Kristína Moldovan

Projektová manažerka

+420 728 568 690