RODINA V KOLÍNĚ, z.s. O NÁS DĚTSKÁ SKUPINA MIKROJESLE KEMP 2021 PRÁDELNA KONTAKT
DĚTSKÁ SKUPINA
20 března, 2021, Andrea Zápotočná Žádné komentáře

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015846;
Dětská skupina Hvězdička v Kolíně od 1.1.2020;
Termín realizace projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021;
Realizátor projektu: Rodina v Kolíně z.s., Kolín II, Fügnerova 446 IČ 270 37 282, DIČ CZ27037282
(Projekt navazuje na projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006674 realizovaný od 1.7.2017 do 31.12.2019)

Fügnerova 446, 280 02 Kolín II

Dětskou skupinu Hvězdička provozujeme v nebytových prostorech rodinného domu v klidné vilové části města.

K domu náleží i dvůr a veliká zahrada.

Nabízíme rodinné prostředí, kvalifikovaný personál.

Kapacita zařízení je 12 dětí.

Ceník:

Platbu provádějte na základě vystavené faktury na účet č. 2400839920/2010.

V odůvodněných případech je možno podat písemnou žádost o snížení platby za službu péče o dítě v Dětské skupině Hvězdička. Stanovisko k žádosti o snížení platby vydá zástupce poskytovatele služby, žadatel bude písemně vyrozuměn s rozhodnutím. Na snížení platby není právní nárok. 

Co je dětská skupina?

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte.

V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. (viz. http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-rodice/co-je-detska-skupina)

Kritéria výběru rodičů s dětmi

Cílovou skupinou v projektu Dětská skupina Rodina v Kolíně z.s. jsou rodiče, resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti. Do Dětské skupiny Hvězdička přijímáme na základě žádosti o přijetí a výběru děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Výběr dětí do Dětské skupiny Hvězdička se řídí Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Specifickými podmínkami výzvy č. 132, které vymezují cílovou skupinu a formy jejího prokazování.

U cílové skupiny (tj. alespoň u jednoho z rodičů dětí), musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce – rodič musí splňovat jedno z následujících kritérií:

Provozovatel služby postupuje při výběru cílové skupiny tak, aby byl zachován transparentní, nediskriminační a rovný přístup.